ثبت اطلاعات مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد

ثبت اطلاعات مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد
 • تذکر: موارد ستاره دار به طور کامل وارد شود ------------------------------------------------------------------------------
  0
 • 1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل را وارد کنید
  3
 • رشته و گرایش*
  4
 • عنوان پایان نامه*عنوان پایان نامه را به صورت کامل وارد کنید
  5
 • تاریخ دفاع پایان نامه*تاریخ تایید شده توسط مدیر گروه را وارد کنید
  6
 • استاد راهنما*نام و نام خانودگی استاد راهنما را وارد کنید
  7
 • استاد مشاور*نام و نام خانوادگی استاد مشاور ( در صورت وجود)
  8
 • عنوان مقاله*عنوان مقاله را به طور کامل وارد نمایید
  9
 • عنوان مجله یا کنفرانس*
  10
 • شماره مجله*برای مقالات ژورنال
  11
 • سال چاپ مقاله یا برگزاری کنفرانس*
  12
 • نوع مقاله*
  13
 • عنوان گواهی ارائه شده:*فقط یکی انتخاب کنید
  گواهی ارائه مقاله (Submit)
  گواهی پذیرش مقاله (Accept)
  گواهی چاپ مقاله
  14