مقالات

پیوست 0: راهنمای بررسی اعتبار مقاله و نمره قابل اخذ توسط دانشجویان و اساتید
پیوست 1: بخشنامه جدید در مورد مقالات معتبر
پیوست 2: نحوه آدرس دهی صحیح نویسندگان
پیوست 3: لیست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت علوم
پیوست 4: لیست نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی (به روز رسانی: شهریور 1400)

پیوست 5: لیست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت

پیوست: بخشنامه امتیاز ویژه برای مجلات دانشگاه آزاد اسلامی

پیوست: لیست مجلات دانشگاه آزاد اسلامی مشمول امتیاز ویژه بند قبل

پیوست: لیست مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی

پیوست: جدول نشریات دانشگاه آزاد اسلامی براساس رشته/گرایش حوزه علوم انسانی و هنر
پیوست 6: بارم بندی مقالات

پیوست 7: فرم ارزیابی مقاله
پیوست 8: جدول مشخصات مقاله
پیوست 9: راهنمای شناسایی وبسایت های جعلی مجلات علمی
پیوست 10:معیارها و شاخص های کنفرانس معتبر
پیوست11:معرفی تعدادی از موسسات غیرمعتبر برگزار کننده کنفرانس

پیوست12: لیست تعدادی از نشریات معتبر بعضی از رشته های علوم انسانی

پیوست 13: تشویق مالی مقالات