لیست جلسه های دفاع

ساعت

8-9

10- 9

11- 10

12- 11

13- 12

13-14

14-15

روز

اتاق

دانشجو

راهنما

مشاور

داور

دانشجو

راهنما

مشاور

داور

دانشجو

راهنما

مشاور

داور

دانشجو

راهنما

مشاور

داور

دانشجو

راهنما

مشاور

داور

دانشجو

راهنما

مشاور

داور

دانشجو

راهنما

مشاور

داور

شنبه

 

 

دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    دانشجو راهنما مشاور داور دانشجو راهنما مشاور داور دانشجو راهنما مشاور داور دانشجو راهنما مشاور داور دانشجو راهنما مشاور داور دانشجو راهنما مشاور داور دانشجو راهنما مشاور داور
ساعت 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15