دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به بعد

نحوه ارزیابی جلسه دفاع برای دانشجویان ورودی 95 به بعد بصورت کیفی بوده و نمره پایان نامه تاثیری برمعدل کل نخواهد داشت. جهت اطلاع از چگونگی تعیین درجه دفاع به دقت بخشنامه های  ذیل را مطالعه کنید:

بخشنامه روش ارزیابی پایان نامه

شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد

با توجه به تاثیر ارائه مقاله در تعیین درجه دفاع، تنها مقالاتی مورد قبول خواهند بود که صرفاً توسط استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول و پس از تایید شورای گروه به مجلات واجد شرایط بخشنامه فوق ارائه شده باشند.